Vi bruker cookies for å gi deg den beste opplevelsen.
Vi bruker cookies for å gi deg den beste opplevelsen.
for Chemfriendly Norge
Vedtekter for Chemfriendly Norge
Vedtatt under generalforsamling 25.4.2024
§ 1 – Formål

Chemfriendly Norge er en landsomfattende, frivillig medlemsorganisasjon, som er politisk og religiøst uavhengig. Vårt formål er å fremme god seksuelle helse, og å forebygge skader og dødsfall som konsekvens av bruk av rusmidler, særlig i sammenheng med sex, såkalt «chemsex». Våre målgrupper er skeive, herunder sexarbeidere, berørt av illegal rusbruk. Chemfriendly er en brukerorganisasjon, og en organisasjon for skeive likepersoner.»

Chemfriendly Norge skal arbeide for bruker- og pårørendemedvirkning på fagfelt som angår våre målgrupper.

Vår hovedvirksomhet er rusopplysning og sosialt hjelpearbeid, som er likepersonbasert og brukerstyrt med skadereduksjon som hovedhensikt.
§ 2 – Virksomhet og organisering

Chemfriendly Norge er registrert som forening i Enhetsregisteret med org.nr. 923 988 343. Vi jobber for å oppfylle vårt formål gjennom:

 1. likepersonstilbud til skeive og sexarbeidere som bruker illegale rusmidler, særlig i seksuell sammenheng,
 2. helsefaglige råd og veiledning fra fagpersoner,
 3. å spre saklig og korrekt informasjon om rusmidler, rusbruk og skadereduksjon til et bredt publikum,
 4. å skape trygge, sosiale arenaer der rusbrukere kan dele erfaringer uten å møte fordommer og moralisme,
 5. å hjelpe rusbrukere som ønsker det med å slutte med eller redusere sin bruk av rusmidler.

Chemfriendly Norge samarbeider med relevante aktører på rus‐ og prostitusjonsfeltet og innenfor seksuell helse og skeives rettigheter. Chemfriendly Norges arbeid utføres av frivillige som har eller ikke har erfaring med bruk av illegale rusmidler. Vi har som mål at våre frivillige ikke skal få økte problemer knyttet til rusbruk gjennom sitt virke for organisasjonen. Styret skal utarbeide retningslinjer som sikrer gode tiltak for å ivareta de frivillige og best mulig sikre at de ikke påføres skade gjennom sitt arbeid i Chemfriendly Norge
§ 3 – Medlemskap

Chemfriendly Norge har to former for medlemskap:

 1. Personmedlemskap kan tegnes av alle myndige privatpersoner som ønsker å støtte Chemfriendly Norges formål og arbeid.
 2. Organisasjonsmedlemskap kan tegnes av alle juridiske personer som ønsker å støtte Chemfriendly Norges formål og arbeid. Organisasjonsmedlemmer kan ikke ha vedtekter eller andre bestemmelser eller etablert praksis som strider mot Chemfriendly Norges formål eller virksomhet.

Medlemskontingenten fastsettes av generalforsamlingen og kan være ulik for de to medlemskategoriene. Medlemskapet følger kalenderåret. Chemfriendly Norge fører medlemsregister som oppfyller til enhver tid gjeldende krav til personvern og behandling av personopplysninger.

Medlemsregisteret skal kun inneholde informasjon som er nødvendig for driften av organisasjonen og for å sikre et godt medlemstilbud, og holdes konfidensielt. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år utmeldes automatisk, men kan melde seg inn på nytt.
§ 4 – Suspensjon og eksklusjon

Tillitsvalgte og aktivister som handler i strid med Chemfriendly Norges vedtekter og retningslinjer eller på annen måte viser seg uskikket til å inneha sitt verv, kan suspenderes av styret dersom konflikten ikke kan løses gjennom mekling.

 1. Styrets leder kan suspenderes etter votering i styret med 2/3 flertall.
 2. Øvrige tillitsvalgte og aktivister kan suspenderes etter votering i styret med simpelt flertall.
Medlemmer som motarbeider Chemfriendly Norges formål eller på annen måte er til hinder for Chemfriendly Norges virksomhet, kan ekskluderes etter votering i styret med 2/3 flertall. Et medlem som innehar tillitsverv eller jobber som aktivist for organisasjonen, må være suspendert fra sin rolle før eksklusjonssak kan åpnes. Suspensjons‐ og eksklusjonsvedtak kan ikke fattes om samme medlem i samme styremøte.

Generalforsamlingen er ankeinstans i suspensjons‐ og eksklusjonssaker. Anke fremstilles til styret, som forbereder sakens behandling i generalforsamlingen. Ekskluderte medlemmer kan ikke melde seg inn på nytt før styret opphever sitt eksklusjonsvedtak.
§ 5 – Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er Chemfriendly Norges høyeste organ og vedtar organisasjonens vedtekter og overordnede politikk. Alle oppmøtte personmedlemmer har tale‐ forslags‐ og stemmerett ved generalforsamlingen. Organisasjonsmedlemmer kan sende én representant til generalforsamlingen som gis tale‐ og forslagsrett. Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

 1. Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av april.
 2. Ekstraordinær generalforsamling avholdes når styrets flertall eller minimum 2/3 av personmedlemmene krever det, dog tidligst åtte uker etter siste generalforsamling. Innkalling til generalforsamling sendes fra styret og skal være gjort tilgjengelig for alle medlemmer senest seks uker før generalforsamlingen. Saksliste og sakspapirer skal være gjort tilgjengelig for alle medlemmer senest to uker før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen kan kun behandle saker som er oppført på sakslisten, og skal ha følgende dagsorden:

 1. valg av ordstyrer,
 2. valg av referent,
 3. valg av to medlemmer til å undertegne protokollen,
 4. valg av tellekorps,
 5. godkjenning av innkalling og dagsorden,
 6. godkjenning av foregående års årsmelding og regnskap,
 7. godkjenning av inneværende års budsjett, herunder fastsettelse av kontingent,
 8. innmeldte saker,
 9. valg av styrets leder, styremedlemmer og varamedlemmer,
 10. valg av valgkomité.

Til ekstraordinær generalforsamling skal sakslisten gjøres tilgjengelig sammen med innkallingen. Ekstraordinær generalforsamling behandler ikke pkt. vi‐vii over, og behandler pkt. ix‐x kun dersom dette er formålet med den ekstraordinære generalforsamlingen. Saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen, skal meldes inn til styret senest fire uker før generalforsamlingen.
§ 6 – Styret

Styret leder organisasjonen mellom generalforsamlingene og er ansvarlig for organisasjonens daglige drift. Styret består av styrets leder og inntil fire styremedlemmer samt to varamedlemmer, som samlet sett skal ha en kjønnssammensetning som er representativ for medlemsmassen.

Styret velges under generalforsamlingen etter innstilling fra valgkomiteen. Valgperioden er ett år. Ved valg skal kontinuitet tilstrebes så langt det er mulig.

Generalforsamlingen kan utarbeide retningslinjer som videre detaljerer styrets sammensetning. Slike retningslinjer kan ikke stride mot disse vedtektene.
§ 7 – Valgkomiteen

Valgkomiteen forbereder innstillinger ved valg av styre, styrets leder og varamedlemmer under ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

Valgkomiteen velges av generalforsamlingen etter innstilling fra styret, og består av to personer. Valgperioden er ett år.
§ 8 – Taushetsplikt

Alle tillitsvalgte, aktivister og andre personer som gjennom sitt arbeid for eller sine roller i Chemfriendly Norge møter eller tilegner seg informasjon om enkeltpersoner, er underlagt taushetsplikt. Styret kan utarbeide retningslinjer for gjennomføring og kontroll av denne bestemmelsen.

Det antas at aktivitet for Chemfriendly Norge vil omfattes av straffeprosesslovens § 121 sitt alternativ om sosialt hjelpearbeid når det ikke er underlagt strengere bestemmelser om lovbestemt taushetsplikt, slik at frivillige ikke har vitneplikt om den informasjonen de har tilegnet seg i sin aktivitet for Chemfriendly Norge uten etter rettslig kjennelse.
§ 9 – Vedtektsendringer

Disse vedtektene kan endres av generalforsamlingen med 2/3 flertall blant de fremmøtte, stemmeberettigede medlemmene.
§ 10 – Oppløsning

Chemfriendly Norge kan oppløses etter vedtak med 2/3 flertall blant de fremmøtte, stemmeberettigede medlemmene ved to påfølgende generalforsamlinger, hvorav minst én må være ordinær. Ved oppløsning skal organisasjonens eventuelle gjenværende midler tilfalle organisasjonens formål. Oppløsende generalforsamling skal vedta hvordan organisasjonens midler skal fordeles. Slike midler kan ikke tilfalle privatpersoner.