Vi bruker cookies for å gi deg den beste opplevelsen.
Vi bruker cookies for å gi deg den beste opplevelsen.
for Chemfriendly Norge
Brukerne i førersetet

Chemfriendly Norge er en medlemsorganisasjon for skeive – herunder sexarbeidere – som ruser seg, øvrige likepersoner, fagpersoner og andre allierte. Målet vårt er å fremme helsen til skeive og sexarbeidere som ruser seg på illegale rusmidler. Chemfriendly Norge skal representere skeive og sexarbeidende rusbrukere og målgruppas interesser først og fremst. Vi er således en bruker-organisasjon, der brukere bestemmer retning og hva vi skal prate og skrive om.

Chemfriendly anerkjenner at personer som bruker ulovlige rusmidler er i stand til å ta vare på seg selv og andre, gitt riktig kunnskap og miljømessige faktorer.
Faglig forankring og en åpen samtale

Chemfriendly Norge forstår rusmiddelbruk som et komplekst fenomen med biologiske, psykologiske og sosiale aspekter. Forebyggende innsats og rusbehandling må ha som utgangspunkt at bruk av rusmidler er et komplekst fenomen, som krever en helhetlig tilnærming. Det gjelder også forskning, kunnskapsutvikling og kunnskapsformidling.

Chemfriendly Norge er et medlemsdemokrati og mener meningsmangfold i seg selv er et gode. Chemfriendly tror på en åpen debatt der målet er å etterstrebe et så objektivt som mulig felles kunnskapsgrunnlag, og der kritisk debatt rundt verdier, etikk og kunnskapsproduksjon er en overordnet verdi.

Alle tiltak og all informasjon Chemfriendly produserer skal være faglig kvalitetssjekket. På felt der det ikke finnes relevante studier eller annen forskning må vi legge faglig skjønn og brukererfaringer til grunn, etter kritisk gjennomgang og drøfting av fordeler, ulemper og risikoer.
Brukeres erfaring skal vektlegges tungt ved utarbeiding av tiltak. Noen ganger vil offisielle faglige råd komme i konflikt med skadeforebyggende kunnskap som kommer fra brukermiljøene. Da skal Chemfriendly balansere det å fremme og diskutere brukererfaringene samtidig som at vi fremmer faglige råd.
Skadeforebygging som prinsipp og arbeidsmetode

Skadeforebygging (eller "skadereduksjon") handler om å anerkjenne risikoer og om å gi hjelp på den enkeltes premisser. Skadeforebygging som metode er et overordnet demokratisk og humanistisk prinsipp som handler at den/de det gjelder skal ha meningsfull innflytelse over politiske avgjørelser og helsetiltak som angår den enkelte.

Skadeforebygging er et sosial- og ruspolitisk prinsipp omhandler alt fra primærforebygging til rusopplysning, utdeling av brukerutstyr og rusbehandling. Skadeforebyggende tiltak og behandling må gis på den enkeltes vilkår, og ruspolitikken skal være utformet for å i størst mulig grad ivareta den enkeltes autonomi.
Vårt syn på rusmidler og rusmiddelinntak

Chemfriendly Norge har som formål å redusere skadelige følger av rusbruk og arbeider for at folk skal få kunnskapsbasert skadeforebyggende kunnskap og tiltak. Det er ikke rusbruken i seg som er et onde, men manglende kunnskap om skadeforebygging, og barrierer mot at folk får og kan nyttiggjøre seg av skadeforebyggende kunnskap. Barrierer mot at folk får og kan nyttiggjøre seg av slik kunnskap er stigma rettet mot mennesker som bruker illegale rusmidler, frykten for straff for bruk av illegale rusmidler og konsekvensene av straff.

Chemfriendly Norge anerkjenner at inntak av illegale rusmidler kan være selv-medisinering som bidrar til forbedret daglig fungering for enkelte.

Chemfriendly anerkjenner at folk ruser seg fordi de opplever goder av rusmiddelbruken. Det er viktig at vi kan snakke også om de positive motivasjonene våre brukere og medlemmer har for å ruse seg. Dette er særlig viktig i prosesser der målet er atferdsendring. Det er viktig å forstå og anerkjenne motivasjonen for en atferd, dersom man ønsker å justere, endre eller fjerne atferden.

Chemfriendly Norge skal ivareta frivillige som sliter med rusavhengighet, i henhold til våre vedtekter. Våre tilstelninger skal være trygge for alle, noe som betyr at det ikke skal tilbys illegale rusmidler på våre tilstelninger (i henhold til vår kontrakt for etiske retningslinjer).

Chemfriendly Norge jobber for å avstigmatisere å snakke om illegal rusbruk. En åpen samtale bidrar til å fjerne barrierer mot skadeforebyggende tiltak.
  Fellesskap som ressurs / å be om hjelp

  Chemfriendly Norge ønsker å fjerne stigma knyttet til å be om hjelp. Selvstendighet er en verdi og vi understreker at også et selvstendig individ er avhengig av andre, i både medvind og motvind.

  Våre medlemmer, aktivister og ansatte med egne brukererfaringer er vår viktigste ressurs i å avstigmatisere å be om hjelp, for de av våre brukere som trenger det.

  Våre møteplasser og tilstelninger skal være trygge møteplasser der rusbrukere kan snakke åpent om sin illegale rusbruk og der de kan lene seg på hverandres kunnskap og øvrige ressurser.
  Sexpositivsme og ansvar

  Chemfriendly Norge mener god helse generelt fordrer god seksuell helse, men også at sex og seksualitet er et gode i seg selv, som ikke trenger å rettferdiggjøres. Seksualiteten vår er en gave som er til for å nytes. Ulike mennesker har ulike tenningsmønstre og fantaserer om ulike ting. Så lenge sexen er basert på gyldig samtykke mellom samtykkekompetente mennesker skal ingen møte fordommer eller fordømmelse for sine tenningsmønstre. Seksuelt mangfold er et gode og folk flest får bedre liv når de får uttrykke seg selv, også seksuelt.

  I møte med andre får vi makt over hverandre i det vi deler av oss selv. Dette medfører et felles ansvar for hverandre i alle møter. Samtykke og samtykkekompetanse må ligge til grunn for alle seksuelle møter.
  Mangfold og diskriminering

  Chemfriendly Norge skal arbeide for å få frem det reelle mangfoldet av brukererfaringer, og for et offentlig ordskifte der alle brukerstemmer løftes frem og sees på som like verdifulle. Vi skal romme både tidligere rusbrukere og brukere som ruser seg per tid. Chemfriendly respekterer at ulike rusbrukere finner ulike løsninger på sine utfordringer, som fungerer for den enkelte.

  Chemfriendly Norge jobber for å fremme helsen og interessene til alle skeive, herunder sexarbeidere, som ruser seg illegalt. Vi skal arbeide for å løfte frem behovene til skeive kvinner og transpersoner, og for skeive og sexarbeidere som tilhører etniske minoriteter og/eller med flerkulturell bakgrunn.